Nivå 0 Trinn 1

Definer undringen for et barn

Når undring rundt barn og unge oppstår, via foreldre/foresatte/andre, eller deg selv, må du prøve å sette ord på uroen – før du tar saken videre. Dette er ikke alltid like lett, for signalene kan være både vage, diffuse og vanskelige å tyde.

I menyen til høyre finn du flere BTI-verktøy som kan være til hjelp når du skal sirkle inn og definere undringen din.

NB: Dersom dette dreier seg om en bekymring knyttet til en elevs fysiske og psykiske skolemiljø (§9A-sak), må du varsle rektor!

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 2

Del undringen med lederen din

Drøft undringen i nærmeste team og/eller med nærmeste leder. Dersom saken skal tas videre, avgjør hvem som tar kontakt med foresatte.
Arkivering av dokumentasjon ihht gjeldende rutiner og regelverk.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 3

Del undringen med foresatte/barnet

Inviter og gjennomfør samtale med foresatte/barnet.

I menyen til høyre finn du BTI-verktøy som kan være til hjelp når du skal sirkle inn og definere undringen din.

Arkivering av dokumentasjon ihht gjeldende rutiner og regelverk.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 4

Grunn til videre oppfølging?

I samtalen blir det drøftet med foresatte/barnet om det er grunn til videre oppfølging. Dersom det er behov for å sette i gang tiltak, gå videre til nivå 1 i veilederen. Dersom det ikke er nødvendig å sette inn tiltak, avslutter dere.

Arkivering av dokumentasjon ihht gjeldende rutiner og regelverk.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 5

Avslutning

Dersom det ikke er grunnlag for videre oppfølging, avslutter dere.
Gjør foresatte/barnet/ungdommen oppmerksomme på at de er velkomne til å be om hjelp dersom det skulle oppstå nye vansker på et senere tidspunkt.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 1

Skap felles forståelse

Inviter og gjennomfør møte med foresatte/barnet og egen tjeneste, der dere sammen definerer problemstillingen og blir enige om konkrete mål og tiltak.

Avtal tiltak i både hjem og aktuell tjeneste.

Avklar her hvem som har ansvar for å informere barnet/ungdommen, hvordan en informerer, og hvordan vedkommende gis mulighet til å uttale seg.

Dokumenter mål og tiltak.

Avtal tidspunkt for evalueringsmøte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 2

Iverksette tiltak

Avtalte tiltak iverksettes og gjennomføres på aktuelle arenaer.
Dokumenter tiltakene.

Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få hans/hennes egen opplevelse av endring.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 3

Evalueringsmøte - drøftingsdel

Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/ungdommens situasjon har endret seg.

For beslutning om veien videre, gå direkte til trinn 4.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 4

Evalueringsmøte - beslutning om veien videre

Med bakgrunn i evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om veien videre.

Det er tre mulige utfall av evalueringen:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg.
– Avslutning.

2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter.
Eller
Dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak innen egen tjeneste.
Gå tilbake til Nivå 1 – trinn 2.

3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra eksterne tjenester og drøfter videre innsats.
– Bestem aktuelle samarbeidspartnere og inviter disse til møte på nivå 2. Om saken blir løftet videre opp på nivå 2, er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 1

Samhandlingsmøte – oppstart

Gjennomfør samhandlingsmøte for foresatte/barnet og tjenester som skal bidra med tiltak på nivå to. Gjør rede for hva det dreier seg om. Avgjør hvem som skal ha ansvar videre for innkalling til møter, ansvar for møteledelse og referat.

Samhandlingsmøte: To eller flere tjenester/instanser koordinerer innsatsen slik at alle arbeider etter felles målsetninger og er kjent med hverandres innsats.

Bruk møtemalen dere finner i «Forberedelse og gjennomføring av møter».

For planlegging av tiltak, gå til trinn 2.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 2

Samhandlingsmøte – planlegg tiltak

Neste punkt på dagsorden er å planlegge aktuelle tiltak. Skriv tiltakene som skal gjennomføres inn i referatet, få med hvem som har ansvar for hvert enkelt tiltak.

Til slutt i samhandlingsmøtet avtaler dere tidspunkt for evalueringsmøte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 3

Iverksett tiltak

Gjennomfør avtalte tiltak på aktuelle arenaer.

Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få hans/hennes egen opplevelse av endring.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 4

Evalueringsmøte - drøftingsdel

Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/ungdommens situasjon har endret seg.

Få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Gå direkte til trinn 5, nivå 4.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 5

Evalueringsmøte – beslutning om vegen videre

Med bakgrunn i evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om veien videre.

Det er tre mulige utfall av evalueringen:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg.
– Avslutning.

2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter.
Eller
Dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak innen egen tjeneste.
Gå tilbake til Nivå 2 – trinn 2

3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for ytterligere hjelp fra eksterne tjenester og drøfter videre innsats.
– Bestem aktuelle samarbeidspartnere, lag henvisning/melding til disse, og kall dem inn til møte på nivå 3. Avklar hvem som har ansvar for å kvalitetssikre korrekt henvisning/melding. Ved videreføring til nivå 3, er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 1

Første møte med aktuell instans

Problemstillingen presenteres for henvist tjeneste. Avgjør hvem som skal ha det videre ansvaret for innkalling til møter, møteledelse og referat.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 2

Planlegg tiltak

Aktuell instans legger fram plan for utredning/undersøkelse/tiltak i samarbeid med foresatte/barn og andre aktuelle instanser.
Skriv hva som skal gjennomføres inn i referatet, få med hvem som har ansvaret.

Avtal tidspunkt for evalueringsmøte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 3

Iverksett koordinerte tiltak

Avtalte utredninger/undersøkelser/tiltak blir iverksatte og gjennomførte på aktuelle arenaer.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 4

Evalueringsmøte - drøftingsdel

Evaluer om barnets situasjon har endret seg som følge av de koordinerte tiltakene.

Få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 5

Evalueringsmøte – beslutning om videre koordinert innsats

Gjennomfør evalueingsmøte.

Det finnes to mulige utfall:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg.
– Avslutning.

2. De koordinerte tiltakene har ikke gitt ønsket effekt.
– Iverksett tiltak på nivå 1, nivå 2 eller nivå 3.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy