-

Tiltak og tjenester for barn og unge i kommunen

Kommunal ungdomsklubb

Drangedal kommunes midlertidige ungdomsklubb holder hus på Røde Kors-huset i Prestestranda.

Ungdomsklubben skal være et trygt sted for ungdom som vil være sosiale, og som vil gjøre aktiviteter med venner. Tilbudet gjelder for ungdom på 8.trinn og opp til 20 år. Ungdomsklubben er bemannet med tre voksne ungdomsarbeidere. Alt på ungdomsklubben er gratis, og ungdommene vil få noe å spise på hver klubbkveld. Ungdommene får selvsagt mulighet til å være med å lage maten.

Åpningstider:

Mandag: 14.30 – 20.00
Torsdag: 17.00 – 21.00

For spørsmål om ungdomsklubben, kontakt Kultursjef Hilde Fiskum på tlf nr 922 20 873, eller e-post; hilde.fiskum@drangedal.kommune.no

 

Helsestasjonen

Formålet med helsestasjonen er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader.
Helsestasjonen er et tilbud for alle barn fra 0- 5 år og foreldrene deres. Helsestasjonen tilbyr vaksinasjon i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet og konsultasjoner i henhold til Nasjonalfaglige retningslinjer.

Se her for mer informasjon  om Nasjonalfaglige retningslinjer
Se her for barnevaksinasjonsprogrammet

Tjenesten skal så tidlig som mulig fange opp barn og unge, gi dem et tilbud og henvise videre ved behov. Tilbudet i tjenesten skal være universelt, og tilnærmingen skal både være individuell og befolkningsrettet.

Helsestasjonen ønsker å være en støtte for foreldre, gjøre dem trygge i foreldrerollen og bidra til at barn får en trygg og god oppvekst. Det innebærer at helsesykepleier gir foreldreveiledning og snakker med alle om blant annet betydningen av samspill, ernæring, søvn, miljø og sikkerhet, rusmiddelbruk og foreldres psykiske og fysiske helse.

Tilbudet er gratis og alle som jobber hos oss er underlagt taushetsplikt, samarbeid med andre etater skjer i samråd med foreldrene.

I vår kommune er det helsesykepleier Eva Strand og Stine Dalen som jobber på helsestasjonen, sammen med jordmor Stine H. Gavlan og lege Lise Marita Moen.

Se her for åpningstider og kontaktinformasjon

 

 

 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kan sees på som en fortsettelse av småbarnsoppfølgingen på helsestasjonen og er tilknyttet skolene våre. Formålet er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader.
Helsesykepleierne følger de Nasjonalfaglige retningslinjene i sitt arbeid og på skolene innebærer  dette  blant annet skolestartundersøkelse i samarbeid med helsestasjonslege. På 3 trinn er det undervisning om kosthold og fysisk aktivitet, på 5 trinn er det undervisning om psykologisk førstehjelp i klassene i tillegg til pubertetsundervisning. På ungdomstrinnet er det individuelle 8 klasse samtaler og seksualundervisning er lagt til 10 trinn. Helsesykepleier deltar fast på foreldremøter på 1,5 og 8 trinn og ellers ved behov. Helsesykepleier gjennomfører vaksinasjoner etter barnevaksinasjonsprogrammet. Skolehelsetjenesten kan delta i  ulike undervisningsopplegg knyttet til folkehelse og livsmestring, er aktører i ulike prosjekter knyttet til elevens psykososiale miljø og har individuelle støttesamtaler med elever etter behov.
I  samtalene er det fokus på å kjenne igjen sine egne og andre sine følelser, forstå sine egne og andre sine reaksjoner og hvordan nyttiggjøre seg ulike mestringsstrategier.

Helsesykepleier har en åpen dør for alle elever – kom gjerne innom for en prat!

Helsesykepleier samarbeider bredt tverrfaglig og henviser videre ved behov. Vi deltar også i skolens ressursteam. Helsesykepleierne har taushetsplikt og plikt til å føre journal.

På Drangedal 10-årige skole er Stine Dalen helsesykepleier, Eva Strand er helsesykepleier på Tørdal skole og Anne Mette Vaagsland er i skolehelsetjenesten på Kroken skole.

Se her for åpningstider og kontaktinformasjon

Se her for mer informasjon  om Nasjonalfaglige retningslinjer

Se her for barnevaksinasjonsprogrammet

 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis helsetjenestetilbud for ungdom fra 13 t.o.m 23 år,  med tilpasset rådgivning, veiledning, undersøkelser og behandling. Tilbudet er et tillegg til, og ikke en erstatning for, den vanlige skolehelsetjenesten.
Her kan du komme og prate om alt som kan være vanskelig og utfordrende. Det kan f.eks være :

  •  råd og veiledning om samliv, seksualopplysning, prevensjon, abort og kjønnssykdommer,
  •  samtale om spiseproblemer, kropp og helse, problemer på skolen – hjemme eller med venner, angst, stress, tristhet,
  •  veiledning ifht rusproblematikk
  • graviditetstester
  • chlamydiatester,
  • andre ting du går rundt og grubler på og/eller uroer deg for.

Helsestasjon for ungdom har for en periode måtte innskrenke tilbudet. HFU er nå åpen for drop in på helsestasjonen i helsestasjonen sine åpningstider som er til kl 15.00. Det er fortsatt en egen tlf med samme nummer,  911 47 668, og avtaler kan gjøres der enten å ringe eller sende sms. Vi kan ha åpent kveldstid ved forespørsel etter avtale.

 

Foreldreveiledning - ICDP

ICDP er et enkelt, forbyggende og helsefremmede program med hovedmål å skape et godt samspill mellom foreldre/foresatte og barn. I samtaler tar vi tak i det som allerede er bra og bygger videre på det. Programmet består av tre tema;

  • Følelser
  • Skape forståelse
  • Regulering/grensesetting

I foreldrekurset jobber man seg gjennom disse tre tema over 7-8 kursmøter med ulike tema hver av kveldene. Det kan være fint å treffe andre foreldre og lære sammen med og av hverandre. Man blir litt mindre alene da.

Har du behov for samtale alene, delta på kurs, eller du ønsker mer informasjon om tilbudet, ta kontakt med Brit Elin Kilane
Tlf nr 409 05 318
mail;  brit-elin.kilane@drangedal.kommune.no

 

 

Barneverntjenesten

Vestmar barneverntjeneste dekker kommunene Drangedal og Kragerø.
Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helsen og utviklingen deres, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre skal barnevernet medvirke til trygge oppvekstsvilkår for alle barn og unge.
Barnevernet har hovedkontor i Kragerø, og med møtekontor etter avtale i Drangedal.

Kontaktinformasjon
Tlf sentralbord: 35 98 63 35
Tlf leder Ellen Mentzen : 916 78 075

Barnevernvakta: 900 53 304 (akutt og kriseberedskap utover kontortid og i helger og høytider)
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (gratis, åpent ukedager 14.00 – 08.00 og i helger og høytider)

Les mer om Vestmar barneverntjeneste her

 

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste - PPT

PP-tjenesten skal bidra til å legge til rette for at barn, unge og voksne med særskilte behov får tilpasset undervisning gjennom systemrettet og individrettet tiltak. PP-tjenesten skal hjelpe barnehagen og skolen i arbeide med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særskilte behov.
PP-tjenesten skal jobbe systematisk for å øke kvaliteten på det allmennpedagogiske tilbudet.

Hovedmålet til PP-tjenesten i Drangedal er å sikre likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særskilt behov og bidra til at alle får en meningsfull tilværelse. PP-tjenesten er en rådgivende og sakkyndig instans når det gjelder utvikling, læring og trivsel for barn under skolepliktig alder og elever i grunnskolen. PP-tjenesten bistår også voksne med behov for grunnskoleopplæring. Arbeidet til PP- tjenesten er hjemlet i barnehageloven § 19c og opplæringslova (oppll.).PP-tjenesten er en faglig ressurs for barnehager/skoler for å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særskilte behov.

Les mer om PPT her.

Kontaktinformasjon:

Leder for PPT: Ida Lindkvist
E-post: il@drangedal.kommune.no
Mob: 477 58 892

 

Barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Tilbud for barn  i alderen 1-6 år.

Les mer om barnehagene her

 

Skole

Skolens mandat:
Opplæringa skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, åpne dører mot verden og fremtiden. Elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre sine liv og for å kunne delta i arbeid og fellesskap med samfunnet.

Skolene i Drangedal deltar i læringsmiljøprosjektet, der det jobbes for at alle skal ha en trygg og god skolehverdag med et godt læringsutbytte. Nulltoleranse for mobbing og krenkelser.

Les mer om skolene i Drangedal her

 

Rus- og psykiatritjenesten

Psykisk helsetjeneste og/eller rusomsorg er et frivillig tilbud til personer i alle aldre med psykiske helseplager, psykiske lidelser og/eller rusproblematikk, samt deres pårørende. Tjenesten tilrettelegges individuelt for hver enkelt person.
Ved behov for kortvarig støtte/samtaler inntil 2-3 ganger er det mulig å ta direkte kontakt med tjenesten. Ved behov for oppfølging over tid/vedtaksbaserte tjenester, må man ta kontakt med tjenestekontoret.

Kontaktinformasjon:
Leder: Ole Ivar Luggens
tlf: 35 99 70 41

SLT-koordinator

SLT står for samordning av lokale forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet.
SLT koordinatoren skal bidra til å samordne innsatsen i kommunen for å fremme gode oppvekst vilkår for barn og unge i kommunen.

Kontaktinformasjon:
SLT-koordinator: Hilde Fiskum
tlf: 922 20 873
e-post: hilde.fiskum@drangedal.kommune.no

Fysio-/ergoterapi, friskliv og rehabilitering

Drangedal fysio-/ergoterapi, friskliv og rehabilitering skal forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne hos kommunens innbyggere.

Hovedmålet til tjenestene er å bidra til at kommunens innbyggere blir i stand til å ta vare på sin egen helse.
Fysioterapitjenesten tilbyr bl.a oppfølging på Helsestasjonen, både forebyggende og behandling/trening, samt testing og oppfølging og behandling av barn i barnehager og skoler.

Les mer om Drangedal fysio-/ergoterapi, friskliv og rehabilitering her

Tjenestekontoret

Tjenestekontoret ivaretar saksbehandling og tildeling av tjenester hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenestekontoret har rollen som koordinerende enhet i kommunen, og fatter bl.a vedtak om Individuell plan og er administrator av koordinatorrollen.

Les mer om tjenestekontoret, individuell plan og koordinator her
Informasjon om hvordan du kan søke om helse- og velferdstjenester fra kommunen finner du her

Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten bosetter flyktninger i tråd med kommunestyrets vedtak om bosetting. Tjenesten følger opp flykningefamilier de første årene etter bosetting, og jobber med å legge til rette for en god integrering for barn og unge og deres familier.
Leder: Marianne Esborg Mikalsen
tlf: 957 42 696
e-post: mem@drangedal.kommune.no

Tolketjeneste

Det norske lovverket har regler som stiller krav om spesielle språktjenester fra myndighetene i deres kontakt med noen som ikke kan snakke norsk.

Tolketjenesten i Grenland er et samarbeid mellom Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien. Tolketjenesten betjener ca 70 språk.
tlf: 35 54 73 90

Se hvordan du kan bestille tolk her
Mer informasjon om tolketjenesten finner du her